Dinsdag, 22 september 2020

Positieve gezondheid verbindt mensen, organisaties en domeinen met elkaar. Het is een gezamenlijke taal.

De scholing in positieve gezondheid zorgt ervoor dat we die gezamenlijk leren spreken. Esther Bloemen in gesprek met gedeputeerde Robert Housmans over waarom de Provincie Limburg 10.000 professionals in zorg en welzijn wil scholen in Positieve Gezondheid.

‘De gezondheid en participatie van de Limburgers scoren slechter in vergelijking met de rest van Nederland. Vooral in de steden is dit het geval en de achterstanden zijn hardnekkig. Als Provincie ondersteunen we initiatieven die gericht zijn op vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie en het verbeteren van hun participatie in de samenleving.
We willen een samenleving bereiken waarin iedereen meedoet, ertoe doet en zoveel mogelijk een gelijke kans krijgt. Voor het realiseren van een trendbreuk is een integrale domein-overstijgende aanpak nodig. Samenwerking is hierbij van belang, met burgers, gemeenten, maatschappelijke en particuliere organisaties. Het gedachtengoed van positieve gezondheid kan hierin de leidraad zijn, omdat dit gedachtengoed mensen, organisaties en domeinen met elkaar verbindt. Positieve gezondheid fungeert als het ware als katalysator, een gezamenlijke taal.  Maar  vraagt ook van professionals EN burgers het zich eigen maken van ander gedrag en het voeren van het andere gesprek vanuit een visie op ‘het hele leven’ van mensen.
En zo’n verandering gaat niet vanzelf. Dat heeft de ervaring de afgelopen jaren geleerd. Via onder meer het de Beweging Limburg Positief Gezond bereikten ons veel vragen over scholing. De behoefte was groot voor scholing als onderdeel van een breder implementatieproces, waarin verandering van gedrag, cultuur en structuur in de organisatie gestalte moet krijgen.’

Op 16 september jl. kregen de eerste 50 implementatiecoaches hun certificaat. Ze sloten hun training af na een hele dag met workshops en interactie in subgroepen. Vanwege corona gebeurde dat online. Voor de coaches een intensieve maar geslaagde dag. De gedeputeerde wenste ze veel succes.