Studenten nieuw onderzoek starten

Context en aanleiding
Het bevorderen van (positieve) gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Een gezonde school aanpak is daarom een effectieve manier om aan gezondheid te werken. Een (positief) gezonde school kan bijdragen aan de gezondheid van kinderen en jeugd, het welbevinden, de schoolprestaties en het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Van belang is om hierbij breed in te zetten op alle zes de dimensies van Positieve Gezondheid, dus niet alleen in te zetten op voeding en bewegen.

Er zijn diverse voorbeelden van gezonde basisscholen. Zij hanteren alleen hun eigen werkwijze en werken (al dan niet) met erkende interventies per deelgebied. Deze opgedane ervaringen kunnen ons helpen in de verbreding naar de zes dimensies van Positieve Gezondheid in het basisonderwijs en naar het voortgezet- en beroepsonderwijs. De vraag is wat we kunnen leren van de opgedane ervaringen, hoe we het concept kunnen verbreden naar de zes dimensies van Positieve Gezondheid en naar het voortgezet en beroepsonderwijs.

Betrokken scholen kunnen zich bevinden in de gemeente Bergen, inclusief Afferden. De contacten met basisschool ’t Diekske kunnen daarbij uitgangspunt zijn.

Het vraagstuk voor de interprofessionele samenwerking: de projectopdracht 
De concrete projectopdracht begint met een inventarisatie van gegevens, het verzamelen van informatie. Daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

Wat zijn de opgedane ervaringen van de gezonde basisschool?
Nemen huidige experimenten rondom de Gezonde School naast voeding en beweging ook de andere dimensies van Positieve Gezondheid voldoende mee?
Wat er nodig is om te komen tot een Positief Gezonde basisschool (uitgaande van de zes dimensies van Positieve Gezondheid)?
Hoe kan het concept verbreed kan worden naar het voortgezet en beroepsonderwijs?
Doelstelling (als opbrengst) van het project is in eerste instantie het verkrijgen van antwoord op de voorgaande vragen. Daarnaast kan deze opdracht aangevuld worden met het gebruik van het boek ‘Anders op zoek naar gezondheid’ en het spelen van het bijbehorende spel rond Positieve Gezondheid. Dat is geen doel op zich, maar een middel om in contact te komen met schoolkinderen en jeugd.

PROJECT: Vitale wijken in Bergen (L)

Opdrachtgever(s)
Mirjam Beelen, Adviseur Publieke gezondheid – Positieve Gezondheid, GGD Limburg Noord

Begeleiding
Mirjam Beelen, Adviseur Publieke gezondheid – Positieve Gezondheid, GGD Limburg Noord

Context en aanleiding
Slechts tien procent van gezondheid en vitaliteit is toe te schrijven aan de gezondheidszorg. Vele studies wijzen uit dat de directe sociale en fysieke leefomgeving en de voorzieningen daarin van grote invloed zijn op gezondheid. Ook factoren als opleiding en inkomen spelen een grote rol. Hiermee staat de brede definitie van gezondheid, zoals hierboven beschreven, centraal voor een gezonde wijkaanpak. Er zijn inmiddels diverse initiatieven om te komen tot een (positief)gezonde wijk. Enkele voorbeelden zijn de Achtste Barrier in Eindhoven, de Blauwe wijk in Maastricht en Afferden Samen Beter in Noord-Limburg.

Er zijn diverse initiatieven om te komen tot een gezonde wijkaanpak waarin de burger centraal staat.  Maar wat kunnen we leren van deze initiatieven? Hoe kun je die omgeving bijvoorbeeld zo aanpassen dat je gezondheid van inwoners kan bevorderen en gezondheidsachterstanden kan verkleinen? Hoe kun je de doelgroep zelf bij je project betrekken? En wat is een effectieve integrale lokale aanpak? In dit project ga je de do’s en don’ts van een gezonde wijkaanpak onderzoeken

In Afferden kan het project opgepakt worden in samenspraak met Afferden Samen Beter. In andere wijken (dorpen) kan het een geheel nieuwe opzet betekenen.

Het vraagstuk voor de interprofessionele samenwerking: de projectopdracht 
Concrete projectopdracht: in het project wordt antwoord gegeven op een aantal vragen.

Deze vragen zijn gericht op wijken c.q. dorpen in de gemeente Bergen. 

Wat is nodig om te komen tot een (positief) gezonde wijkaanpak?
Op welke manieren geven bestaande initiatieven vorm aan de gezonde wijkaanpak?
Welke kansen levert deze aanpak op?
Tegen welke barrières lopen ze aan?
Wat kunnen we andere initiatieven meegeven? 
Student(en) gaan met partners van positief gezonde wijken in gesprek, om bovenstaande vragen te onderzoeken.

Perspectief: er kan gekozen worden om de aanpak te bekijken vanuit het perspectief van inwoners van de wijk (het dorp), wijkprofessionals, professionals uit het gemeentelijk domein of andere partijen die actief bijdragen aan de gezonde wijk.

Ook een literatuur onderzoek met betrekking tot wat er bekend is over gezonde wijken behoort tot de mogelijkheden of een meer kwantitatieve aanpak met bijvoorbeeld vragenlijstonderzoek.

De aanpak/het project beperkt zich niet tot Afferden, maar kan alle dorpen (inclusief wijken) van de gemeente Bergen omvatten.