Donderdag, 11 augustus 2022

Rapport Onderzoek Sociale agenda Limburg: Positieve Gezondheid draagt bij aan weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare Limburgers

De Sociale Agenda (SAL) in Limburg wil een trendbreuk bereiken en achterstanden in gezondheid en participatie inlopen. Om de voortgang van SAL te monitoren werd onderzoek gedaan. Een belangrijk punt op deze agenda is Positieve Gezondheid en het project Limburg Positief Gezond. Volgens het opgeleverde rapport draagt Positieve Gezondheid bij aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare Limburgers.

Professionals en organisaties zijn overtuigd van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en de bijdrage hiervan aan het weerbaarder en zelfredzamer maken van Limburgers in een kwetsbare positie, zo luidt het oordeel van het rapport. Burgerkracht, GGD Limburg Noord, GGD Zuid- Limburg, Zuyd Hogeschool, Fontys, Blauwe Zorg, Heerlen STAND-BY, Maastricht UMC+, Wonen Limburg en in 2018 de Mens achter de Patiënt (MAP) werkten samen om Limburgers beter te bedienen met behulp van Positieve Gezondheid. Bij de start van dit project werd door Burgerkracht een nulmeting uitgevoerd naar de bekendheid van Positieve Gezondheid bij de Limburgers.

In het traject zijn professionals opgeleid en hebben er uiteenlopende activiteiten plaatsgevonden. Eén van de resultaten is dat CZ aangeeft dat huisartspraktijken minder doorverwijzen naar de 2e lijn. Ook werden er 3 voortgangsrapportages opgeleverd met behaalde resultaten. Volgens het rapport heeft het project een duidelijke impuls gegeven:

  • Professionals en burgers zijn bekend en actief met de uitgangspunten en de zes pijlers van Positieve Gezondheid en het instrument Mijn Positieve Gezondheid.
  • Door het samenwerken aan de hand van Positieve Gezondheid zijn meerdere (publieke) domeinen met elkaar verbonden, om samenhang en samenwerking te realiseren in de praktische vertaling voor Limburg.
  • De zes pijlers van Mijn Positieve Gezondheid zijn uitgewerkt in praktische handelingsperspectieven in de lokale omgeving.
  • Organisaties werken met elkaar samen en zijn onderling verbonden op gezamenlijke thema’s.
    Burgers ervaren herkenning en eensgezindheid in de zorg, dienstverlening, onderwijs, welzijn en ondersteunende organisaties.
  • Burgers geven aan weer perspectief te zien en zijn anders naar hun gezondheid en ervaren gezondheid gaan kijken.
  • Er is een handreiking opgesteld die inzicht geeft in de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg.