Home
Limburg Positief Gezond
Actiecentrum
Ambassadeurs
Beweging Limburg Positief Gezond
Team
Werkwijze
Partners
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Agenda
Inspiratie
Inspiratiesessies
Positieve Gezondheid in de praktijk
Tools
Scholing
Trainingen
Trainers en sprekers
Ervaringen
Contact

Spoorboekje Positieve Gezondheid

Steeds meer zorgorganisaties gaan aan de slag met Positieve Gezondheid. De stap van inspiratie naar implementatie; het handen en voeten geven aan het gedachtegoed, vraagt aandacht en inzet. In dit Spoorboekje Positieve Gezondheid kun je leren van organisaties die al langer op weg zijn met Positieve Gezondheid.
Lees meer

Weert gaat gezonder leven met ‘Positief Gezond Weert 2019’

‘Positief Gezond Weert 2019’ is een programma van platform Weert in Beweging, waarin inwoners van Weert en organisaties gratis in kunnen haken in het Positief Gezond Weert programma. Gezonder leven en een gezonder toekomst perspectief! Dat is de doelstelling en de missie van het project Positief Gezond Weert. Tevens willen de initiatiefnemers van Platform Weert in Beweging aandacht vestigen op de positieve elementen van de Positieve Gezondheid visie, ontwikkeld door Machteld Huber.
Lees meer

Werkgeluk

Eind september was de Week van het Werkgeluk. Met de eerste editie willen de organisatoren mensen en organisaties die werkgeluk belangrijk vinden aan elkaar verbinden. Veel mensen zijn namelijk niet gelukkig op hun werk. 27% heeft volgens de organisatie zelfs één of meerdere slechte werkdagen per week.

Lees meer

Interview Anita Vermeer over Positieve Gezondheid in de wijk

In het blad Content van september 2019 staat een interview met Anita Vermeer, programmamanager Blauwe Zorg in de wijk en werkzaam bij de GGD Zuid-Limburg. Anita vertelt over de ervaringen met Positieve Gezondheid in de wijk, zoals over het losweken van professionals van werkprotocollen en over de aanpak bij bestuurders.
Lees meer

De impact van Positieve Gezondheid in de praktijk

Zorg is veel breder dan alleen aandacht voor het medische gebied. Dat is de kerngedachte achter Positieve Gezondheid. Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (iPH) en Vilans-bestuurder Mirella Minkman bespreken de impact die de beweging heeft op de praktijk.
Lees meer

Regio gaat zorglandschap definiëren

Er waait een wind van verandering door het Nederlandse zorglandschap. We worden innovatiever en we richten ons meer op samenwerking. Maar er zijn praktische belemmeringen om meer regionaal samen te werken. Door de gekozen gefragmenteerde aanpak ontbreekt een integrale blik. De eerste lijn moet in de nabije toekomst fundamenteel anders worden georganiseerd. Dat constateert de KPMG in zijn rapport Wie doet het met wie? Het verborgen landschap.
Lees meer

Subsidie voor pilot ‘Positieve gezondheid voor minima’

In het project ‘Positieve gezondheid in de gemeentepolis’ gaat een aantal huisartsen en wijkverpleegkundigen in de gemeenten Alphen, Leiden en Zoeterwoude aan de slag met het gespreksinstrument Positieve gezondheid. Zij doen mee aan een pilot, waarin wordt gekeken of het aanbieden van dit brede gesprek minima kan helpen bij het verbeteren van hun gezondheid. Het project is door de GGD Hollands Midden opgezet. Stichting Zorg en Zekerheid heeft de subsidieaanvraag voor het project gehonoreerd.
Lees meer

Pak met elkaar die maatschappelijke rol

Vraag: In de financiering van gezondheidszorg heerst een patstelling. Nu heeft de GGD vooral contact met de eigen financier (de gemeente), en de huisarts met de zorgverzekeraars, maar is het een idee dat GGD’en en huisartsen met gezamenlijke initiatieven naar gemeenten én zorgverzekeraars stappen?
Lees meer

Koning en minister Bruins krijgen kijkje in de keuken bij Blauwe Zorg Maastricht

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 4 september samen met minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een bezoek gebracht aan Blauwe Zorg in Maastricht. Het bezoek aan de initiatieven Blauwe Zorg in de wijk en de Stadspoli stond in het teken van ‘De juiste zorg op de juiste plek’.
Lees meer

Positieve Gezondheid maakt uw team veerkrachtig!

Het Platform Weert in Beweging ondersteunt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en kenmerkt zich door haar innovatieve en daadkrachtige aanpak van inspireren, aanjagen en verbinden.
Lees meer

Huisarts brengt met Positieve Gezondheid lokale samenwerking op gang

In Brummen gaat huisarts Marcel Kerkhoven geregeld op pad om te zorgen voor meer lokale samenwerking. Positieve Gezondheid is zijn inspiratiebron. ‘Ik dacht: ik kan wel blijven mopperen op wat niet goed gaat, maar dat past me niet.’
Lees meer

Positief gezond in het groen

Buiten zijn in de natuur en Positieve Gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Beter in het Groen laat dat zien met de 6 dimensies van het spinnenweb. Met Beter in het Groen kunnen mensen eenvoudig activiteiten vinden in de buurt, die hen helpen om gezond te blijven of gezonder te worden. Ook helpt het zorgverleners om naar concrete activiteiten te verwijzen. Het initiatief is ontwikkeld vanuit een Green Deal van verschillende initiatiefnemers (zoals Staatsbosbeheer en Mediquest) met de rijksoverheid.
Lees meer

Schuitemaker aan de slag als nieuwe directeur van iPH

Per 1 augustus heeft Angelique Schuitemaker het directiestokje overgenomen van Machteld Huber. Huber is blij met haar komst: ‘Het is het goede moment.’
Lees meer

Ontmoetingsplekken helpen om mensen gezonder te maken

Ons vermogen om tegenslagen het hoofd te bieden, is medebepalend voor onze gezondheid. GGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg ontwikkelen een model dat dit vermogen versterkt en de gezondheid van mens en samenleving verbetert.
Lees meer

Voorbereiden op ouder worden moet normaal worden

Oud(er) worden gaat vanzelf. Toch is het verstandig om je voor te bereiden op deze levensfase. Minister Hugo de Jonge (VWS) vroeg aan de Raad van Ouderen hoe mensen dat het best kunnen doen. De raad vindt dat het normaal moet zijn om over het ouder worden na te denken. Maar dat moeten ouderen niet alleen zelf doen, maar eigenlijk de hele samenleving. Voorbereiden op ouder worden moet vooral gaan over zingeving, (behoud van) vitaliteit en sociale contacten.
Lees meer

Voorpremière documentaire De Schuldmachine 12 september

De film De Schuldmachine toont hoe problematische schuld jongeren gevangen houdt. Aan de hand van de schulddossiers van drie jong volwassenen uit Amsterdam Zuidoost wordt in de film duidelijk wat het belang is van een persoonlijke aanpak en het verhaal achter de schulden om jongeren te helpen regie terug te nemen over hun toekomst.

Lees meer

Burgerkracht Publieksjaarverslag 2018

Via dit verslag wil Burgerkracht Limburg verantwoording afleggen aan de provinciale samenleving over haar activiteiten in 2018. In dat jaar heeft de organisatie eraan bijgedragen om zoveel mogelijk burgers bewust te maken van hun rol, hun talenten, kansen en mogelijkheden om naar vermogen bij te dragen aan de gezamenlijke leefbaarheid.
Lees meer

Hoe valt Positieve Gezondheid te meten?

Welke gezondheidseffecten levert werken met Positieve Gezondheid eigenlijk op? Om het antwoord te vinden, zijn gevalideerde meetinstrumenten nodig. Onlangs publiceerde iPH een eerste inventarisatie, opgesteld met verschillende onderzoekers.
Lees meer

Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid-Video

Aan de slag met de eenvoudige versie!
De eenvoudige tool is ontwikkeld door Institute for Positive Health i.s.m. de Koplopertafel Laaggeletterden, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Lezen en Schrijven, GGD Gelderland-Zuid, GGD Amsterdam, Bibliotheek Rivierenland.
Lees meer

Kijken naar de mogelijkheden

Naomi (21) uit Kerkrade is een van de deelnemers aan Kompas Positief Gezond, een bijzonder re-integratietraject van a4works gebaseerd op het concept van Positieve Gezondheid. Hierbij ligt het accent niet op de belemmeringen, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Lees meer

Gezondheidszorg verliest zicht op de mens

Verbetering van gezondheid en kwaliteit van leven van burgers. De Nederlandse gezondheidszorg dreigt het zicht op deze beginselen kwijt te raken, waarschuwt hoogleraar Jet Bussemaker van de Universiteit Leiden.
Lees meer

Maastrichts Allermooiste

Voor de allereerste keer kon de 5-jarige Thijs meedoen aan Maastrichts Mooiste. Door een probleem met zijn heup zit Thijs in een rolstoel. Maar dat telt niet meer na 350 meter in de Kidsrun, als Thijs onder groot applaus richting finish komt. Wat een ovatie!
Lees meer

Anders denken, doen en organiseren

Integrale samenwerking op wijkniveau met positieve gezondheid als uitgangspunt: deze ingrediënten vormen de basis van de pilot ‘Anders denken, Anders doen en Anders organiseren’ in de wijk Hoensbroek in Heerlen. Met de pilot, die op 2 mei van start ging, willen betrokken partijen (zie kader) hun activiteiten op het gebied van zorg en welzijn beter op elkaar afstemmen. Dat doen ze door anders te gaan werken en daarbij de schotten in de financiering waar mogelijk te omzeilen.

Lees meer

Angelique Schuitemaker nieuwe directeur-bestuurder van Institute for Positive Health

Per 1 augustus 2019 treedt Angelique Schuitemaker aan als nieuwe directeur-bestuurder van de stichting Institute for Positive Health (iPH).
Lees meer

Birgitte van den Heuvel- Stoop start medio juni als facilitator scholingsplan Limburg Positief Gezond!

De Sociale Agenda Limburg 2025 neemt het concept van Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Om die reden hebben Provinciale Staten € 1.0 mln. vrijgemaakt om toekomstige (zorg)professionals in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te scholen. Gedeputeerde Staten hebben het Scholingsplan Limburg Positief Gezond vastgesteld.
Lees meer

Nieuw: online tool positieve gezondheid voor laaggeletterden

Institute for Positive Health (iPH) heeft de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd. Deze is bedoeld voor laaggeletterden.

Lees meer

Samenhang tussen Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg

Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg zijn initiatieven die vanuit verschillende gezichtspunten mensen ondersteunen bij het versterken van zelfregie. Elk van de initiatieven doet dat vanuit een eigen filosofie en aanpak, maar met gedeelde visie: passend bij de behoefte en het potentieel van mensen. Met dit document maken de gezamenlijke partijen duidelijk hoe de initiatieven elkaar kunnen versterken.
Lees meer

Blauwe Zorg in de Wijk slaat aan in Maastricht

Positieve Gezondheid staat voor het zoeken naar mogelijkheden in plaats van het denken in beperkingen. Het is een heel andere benadering van ziekte en gezondheid. In de pilot Blauwe Zorg in de Wijk worden in Maastricht professionals en bewoners getraind in Positieve Gezondheid.
Lees meer

Beleidsrapportage mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait in een periode dat er veel in de zorg is veranderd (2014-2019). Vanaf november 2014 is het mogelijk om je als deelnemer via de website Mijnkwaliteitvanleven.nl aan te melden. Sinds eind 2014 hebben ruim 58.000 mensen dit gedaan.
Lees meer

Supermarktsafari

Supermarktsafari is onderdeel van HealthyLIFE, een gecombineerde leefstijlinterventie voor kwetsbare volwassenen. Gericht op bewegen, gedrag, voeding en positieve gezondheid. Samenwerking tussen Ecsplore, CZ, Fontys, IPH en mmv provincie Limburg, Rabobank, Anders Beter en deelnemende gemeenten. Tevens onderdeel van de Preventiecoalitie CZ en gemeente Sittard-Geleen.
Lees meer

Roermond Gezond over gezond leven voor weinig geld

De nieuwste aflevering van Roermond Gezond gaat over gezond leven voor weinig geld. Wanneer je minder geld te besteden hebt, lijkt het moeilijker om gezonde keuzes te maken. Maar ook met een kleine portemonnee is dit niet onmogelijk. Onze eigen voedingsdeskundige Monique is op de markt waar ze tips geeft over het goedkoop inkopen van groente en fruit. Jan van Espen, directeur van basisschool ’t Mozaïek, vertelt over het belang van een goed ontbijt voor schoolgaande kinderen. En Jeugdfonds Sport Limburg zorgt ervoor dat ook kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben, kunnen sporten.
Lees meer

HAN actieonderzoek in project nieuw zorglandschap Afferden

Het ambitieuze project "Op weg naar een nieuwe (zorg)landschap" is begin april gestart. Het doel is de ontwikkeling van een dorpscontract of fonds waarin de financiële middelen die in de gezondheidszorg bespaard worden door anders te werken, weer ten goede komen aan de inwoners van Afferden. Het project is voor de 1e fase van een jaar gefinancierd door de Provincie Limburg met de gemeente Bergen als penvoerder. De HAN is mede-aanvrager van het project en voert het actieonderzoek uit.
Lees meer

Mei 2019: Duurzame inzetbaarheid medewerkers in relatie tot Positieve Gezondheid

Op welke wijze kun je Positieve Gezondheid inzetten bij het streven om medewerkers betrokken en gemotiveerd aan je instelling/ bedrijf te binden. Hoe kunnen de doelstellingen van de organisatie complementair zijn aan de persoonlijke doelen van de medewerkers en kun je inzetten op hun duurzame inzetbaarheid. Versterken van de mogelijkheden, vitaliteit vergroten en werkvermogen benutten door deze aanpak.

Lees meer

Wij nodigen jullie uit voor onze drie inspiratiebijeenkomsten van jong leren eten & boerderij educatie Limburg

Tijdens deze drie dagen vestigen we de aandacht op gezonde en duurzame voedseleducatie.
• Waarom is educatie over gezonde en duurzame voeding belangrijk.
• Hoe kunnen we dit thema, samen met Boerderij Educatie Limburg belangrijk maken binnen het onderwijs?
Lees meer

Zuid-Limburgse gemeenten manen provincie tot actie

Zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben informateur Ger Koopmans een brief gestuurd, waarin ze de Provincie Limburg vragen in actie te komen. De gemeenten doen voorstellen op het gebied van gezondheid, werkgelegenheid en duurzaamheid.
Lees meer

Positieve Gezondheid opgenomen in Wikipedia

Het begrip Positieve Gezondheid is onlangs opgenomen in de online encyclopedie Wikipedia.
Lees meer

Impuls voor Positieve Gezondheid in de praktijk – samenwerking iPH met BeBright en Vilans

Steeds meer gemeenten, provincies en zorgverleners werken of willen werken met Positieve Gezondheid. Na de eerste verkennende stappen, stuiten ze op de vraag: hoe maken we Positieve Gezondheid een integraal onderdeel van ons werk? Om organisaties hierbij te helpen, bundelt iPH de krachten met BeBright en Vilans.
Lees meer

Inspiratiesessie: Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid

Dinsdag 9 April bij de Graasj Roermond
Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Maandag 15 April bij Vincent van Gogh GGZ Kliniek
Stationsweg 46, 5803 AC Venray
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uurLees meer

Limburg Positief Gezond in de volgende versnelling

De beweging Limburg Positief Gezond groeit en bloeit. De partijen zijn klaar voor de volgende stap, namelijk verduurzamen door verdere samenwerking, implementatie, borging, verdieping en verbreding.
Lees meer

Vrouwelijke statushouders Gemeente Voerendaal vinden verbinding!

Het project ‘Samen Meedoen’ is van start gegaan. Een bijzondere samenwerking tussen a4works, gemeente Voerendaal en ISD Kompas. Een groep vrouwelijke statushouders, samengesteld door Gemeente Voerendaal, werkt tien weken lang intensief aan de Nederlandse spreektaal en actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij.
Lees meer

Congres 2018 was groot succes

Op vrijdag 2 november 2018 vond het plaats, in de Oolderhof, in Roermond – Herten. Het congres Limburg Positief Gezond was zeer geslaagd. Er waren maar liefst 380 bezoekers te gast en dat bleef zo gedurende de dag. Gezondere en vitalere Limburgers in 2025, dat is waar het Provinciebestuur samen met Limburgse gemeenten, organisaties en (georganiseerde) burgers voor staat. Het gaat om een cultuurverandering en kijken naar mogelijkheden in plaats van problemen.
Lees meer

De Gouverneur op bezoek bij de Baersdonck

Gouverneur Theo Bovens brengt een bezoek aan een Positief Gezond project en noemt het: “Een inspirerend voorbeeld van Positieve Gezondheid in de praktijk: de Baersdonck”. Nicole Bosman en Bert Hesdahl hebben hun Gouverneur rondgeleid en lichten het bezoek toe: Vanuit het Actiecentrum Limburg Positief Gezond werken we aan een vitaler Limburg en de bevordering van de volksgezondheid via het nieuwe gedachtegoed Positieve Gezondheid.
Lees meer

Japanners komen kijken hoe P.G. werkt

Een Japanse delegatie van de Orange Home Care Clinic en Matsumoto Foundation komt naar Limburg om te leren hoe wij Positieve Gezondheid toepassen. In Japan wordt vooral klinische zorg verleend. Thuiszorg, huisartsenzorg en hulpverlening via welzijn kent Japan niet.
Lees meer

Positieve Gezondheid geïntroduceerd bij MUMC+

Donderdag 23 maart stond Machteld Huber voor een zaal medewerkers uit het MUMC+ in Maastricht. Haar optreden werd enthousiast onthaalt want het publiek onderkent toe te zijn aan een revolutionaire impuls en nieuwe visie op effectieve gezondheidszorg. Haar optreden vond plaats in het kader van de Lunchbijeenkomst van Visie op Zorg en werd ervaren als de meest succesvolle ooit.

Symposium anderhalvelijnszorg

‘Toekomstmuziek in Anderhalvelijnszorg’ was de titel van het symposium, dat plaatsvond in het Gouvernement op woensdag 28 maart jl. Meer dan 200 deelnemers vertegenwoordigden onder meer patiëntenverenigingen, huisartsen, medisch specialisten, bestuurders van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, beleidsmakers en wetenschappers in de gezondheidszorg.
Lees meer

Netwerkdag burgerkracht in Limburg

Het Huis voor de Zorg nodigt u van harte uit voor de netwerkdag ‘Burgerkracht in Limburg!’, die plaatsvindt op donderdag 7 juni van 10.00 tot 15.00 uur in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Aan de netwerkdag werken een groot aantal door burgerkracht gedreven personen, initiatieven en organisaties mee, die samen met vele andere de beweging van onderop belichamen.
Lees meer

Artikel Limburger van Henk Smeijsters

Henk Smeijsters schrijft regelmatig over maatschappelijke vraagstukken. Deze week stond zijn opmerkelijke bijdrage “Geluk in Limburg” als opiniestuk in De Limburger. Het is de moeite om te lezen hoe hij dit tijdgewricht ervaart.
Lees meer

Op weg naar een nieuwe GGZ Noord Limburg

Een nieuwe, toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Limburg. Dát was de inzet van het symposium ‘what’s in a name’?. Bedoeld voor professionals, ervaringsdeskundigen, cliënten en beleidsmakers met grote betrokkenheid bij de ggz. Het moet namelijk echt anders. En dat kan ook.

Het idee: een hechte ‘no-nonsense’ basis leggen voor een groeiende Noord-Limburgse beweging die echte vernieuwing realiseert. Een beweging waarin de zorgketen én het sociale netwerk rond de cliënt, zich verbonden voelen.
Lees meer

Een hele week Positief Gezond

Van 2 tot en met 10 november vond de week van de Positieve Gezondheid plaats in Limburg. Deze week werd georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond in samenwerking met tal van andere partijen en organisaties. We danken iedereen die meewerkte aan dit succes en houden je op de hoogte als je (via de homepage) naam en email achterlaat.

Actiecentrum op Dutch Agri Foodweek

Op woensdag 11 oktober was het actiecentrum actief op de Dutch Agri Foodweek. Daar hadden Nicoel Bosman en Ankie Debije een stand opgesteld waar bezoekers kennis konden maken met de inzichten van Limburg Positief Gezond.

De snelste manier om indringend zicht te krijgen op je eigen gezondheid, is door het beantwoorden van de vragenlijst die hoort bij de test. Sommigen namen daar de tijd voor en produceerden zo hun eigen spinnenweb-grafiek. Anderen wilden liever een toelichting van de deskundigen. Op die manier heeft het actiecentrum veel nieuwe contacten gelegd. Met daarbij heel wat belangstellenden uit de voedinsindustrie. Een super fascinerende plek, die campus in Venlo.
Lees meer

Opening Actiecentrum Limburg Positief Gezond

Vrijdag, 22 september is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan. Het was een uitermate inspirerende bijeenkomst in aanwezigheid van vele Limburgse ambassadeurs voor Positieve Gezondheid.

De ambitie van het actiecentrum Limburg Positief Gezond is vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen. Het actiecentrum ondersteunt en faciliteert initiatieven en activiteiten rondom Positieve Gezondheid zodat (zorg)organisaties en gemeenten met concrete activiteiten aan de slag gaan.
Lees meer

Impressie van de opening

Impressie van de openingn van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond op vrijdag 22 september.

Limburg eerste Positieve Gezonde Provincie

Positieve Gezondheid is een leidend begrip voor Provincie Limburg. Onderstaande publicatie van 1 september 2017 komt van de Provincie en verwijst naar de Sociale Agenda Limburg 2025 van gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen.
Lees meer

Hans Teunissen nodigt iedereen uit

Gedeputeerde Hans Teunissen nodigt iedereen uit voor het ‘Wij zijn Limburg Festival’ op 29 november 2018. Kom jij ook?
Lees meer

500 km lopen tegen kanker

Patty Geijbels uit Tegelen rende van Rotterdam naar Parijs. Ze deed mee aan de Roparun, de loopwedstrijd van meer dan 500 kilometer. Met haar team “Samen voor Palliatief” vraagt Patty aandacht voor de strijd tegen kanker. Het team in Tegelen richt zich daarbij specifiek op de zorg om patiënten een zo comfortabel mogelijk ziekte- en sterfbed te geven. “Niet de lengte, maar de kwaliteit van leven staat centraal” vindt Patty.
Lees meer

Één telefoonnummer voor alle zorgvragen

Inwoners van Parkstad die niet weten aan wie ze hun zorgvraag moeten stellen, kunnen vanaf 1 mei de Parkstad Zorgwijzer bellen. Zorgconsulenten die goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en het zorglandschap kennen, staan hen te woord. Zij kunnen de bellers op weg helpen en eventueel verwijzen. Ga hier naar het hele verhaal.
Lees meer

Bert Hesdahl bij RTV Maastricht over Limburg Positief Gezond

“Gezondheid gaat over de hele kwaliteit van leven” zegt Bert Hesdahl bij RTV Maastricht. In het radioprogramma Het Beleg kreeg Bert de kans om het het begrip Positieve Gezondheid toe te lichten. Bert is coördinator van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en is met zijn teamgenoten ongeveer al een jaar actief bij het supporten van professionals die met dit nieuwe begrip aan de slag willen. Interviewer Tejo Verstappen heeft heel wat vragen op zijn lijstje en wil graag weten waar al die publiciteit rond deze nieuwe benadering ons gaat brengen.
Lees meer

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Drieduizend vrijwilligers heeft de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg. Johan Kessels is een van hen. Iedere week gaat hij langs bij Sef die dementie heeft. Samen klussen ze wat af. En zo brengt Johan een beetje meer plezier in het leven Sef.
Lees meer

Plus-punt ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg

PlusPunt Ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg opende op 1 maart haar deuren. Oudere patiënten met complexe problematiek vinden er poliklinische eerstelijns-diagnostiek en advies. En ook huisartsen kunnen advies inwinnen. Met als doel het voorkomen van noodsituaties en crisisopnames. Lees er hier alles over.
Lees meer

Studenten krijgen sleutelrol

Stichting Lyvia betrekt studenten in Limburg bij allerlei maatschappelijke vraagstukken. Een traject dat is gestart samen met Zuyd Hogeschool als enquette onder zo’n 1.200 leerlingen van Stella Maris college in Meerssen.’ Hoe pakte Lyvia dat aan?
Lees meer

Hoe leer je je schulden weg te werken?

Teun liep een flinke schuld op als student. Zo kwam hij als stagiaire binnen bij het project “No Credit, Game Over!®” van het Belgische [ew32]. En leerde zijn studieschulden bespreekbaar te maken en vooruit te kijken naar een schuldenvrije toekomst.
Lees meer

Wehelpen.nl gewoon door

In 2012 is de coöperatie WeHelpen.nl opgericht met als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergoten. Als subsidieproject loopt WeHelpen.nl nu af. Maar alle partijen blijven zich sterk maken voor een goede doorstart in Limburg. Een van hen is het Huis voor de Zorg.
Lees meer

Positieve Gezondheid op L1-TV

Machteld Huber gaf uitleg bij het begrip Positieve Gezondheid, bij L1-TV. Verslaggever Sanders Kleikers bood haar alle ruimte om het begrip nader toe te lichten, en daarmee is de uitrol van Positieve Gezondheid in Limburg flink op gang gekomen. Dat komt goed uit, vlak voor de aanvang van De Week van de Positieve Gezondheid.
Lees meer

Glenn maakt graag meubels

Negentien jaar is hij en al vaak teleurgesteld in zijn jonge leven. Glenn is autistisch en heeft moeite met structuur, het is voortdurend chaos in zijn hoofd. Maar meubels maken doet hij graag. ‘Hier voelt elke dag als een feestje, en dat is wel eens anders geweest.’ Lees hier het hele verhaal van Glenn.
Lees meer

Studenten in de mantelzorg

In Sittard is Lars Houben een van de studenten die werkt voor Lyvia. Hij gaat met grote regelmaat op bezoek bij Walter, een patiënt die aan de ziekte van Parkinson lijdt. Lyvia wordt gerund door de moeder van Lars en zij koppelt op verschillende manieren mantelzorgers aan hulpvragers. In deze uitzending van Koffietijd krijgen we heel even een grappig kijkje achter de schermen.
Lees meer

Nationaal Preventieakkoord

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft na maanden onderhandelen met zeventig partijen het Nationale Preventieakkoord gepresenteerd. Daarin staan maatregelen om Nederland gezonder te maken. Zoals: rookruimten worden verboden en in 2030 kost een pakje sigaretten tien euro. Meer waterpunten en geen suikerhoudende frisdranken op scholen, gezondere kantines en beperking van korting op alcohol. Kritiek op het akkoord was er al snel.
Lees meer

Mini-docu inspireert enorm

Agatha Bronckers – Boonen is 87 jaar. Ze werd geboren op een boerderij in Broekhuizen en woont sinds 1951 in Maastricht. Agatha was getrouwd met Jo Bronckers (Diabetes Type 1 patiënt en overleden in 2009). Agatha was zijn mantelzorger. In juni van dit jaar heeft Agatha een verzoek ingediend voor euthanasie. Zorg-Belang maakte een hele reeks van zulke docu’s, die uiteenlopende levenslessen en dilemma’s helder illustreren.
Lees meer

Straks gratis naar de leefstijlcoach

5 miljoen is het aantal Nederlanders dat een chronische ziekte als diabetes of hart- en vaatziekten heeft, of het risico loopt dat soort aandoeningen te ontwikkelen. Zij kunnen straks van de huisarts een verwijzing krijgen naar de leefstijlcoach. CZ is in samenwerking met de Universiteit Maastricht al sinds 2014 bezig met een proef waarbij zij mensen uit deze risicogroep aan een leefstijlcoach koppelen. De coaches zetten mensen aan tot meer bewegen en gezonder eten. Nu staan dat soort voornemens bij veel mensen op het lijstje. Daar blijft het geregeld ook bij. Bij anderen die wel enthousiast aan de slag gaan in de sportschool of op de fiets, begint na drie weken het zoeken naar redenen om vandaag maar even niet te gaan.
Lees meer

Theaterstuk leert gezondere leefwijze

Helder Theater ontwikkelde in opdracht van de GGD Hart voor Brabant een theatervoorstelling over het leven als je ouder wordt. Met welke dilemma’s kom je in aanraking? Hoe blijf je zo gezond mogelijk? En hoe houd je plezier in het leven? De theatervoorstelling ‘en ze leven nog lang en gelukkig’ laat op een ludieke, humoristische wijze zien, hoe je gelukkig en gezond oud kan worden.
Lees meer

België van start met Positieve Gezondheid

België gaat werk maken van Positieve Gezondheid. Het gezondheidszorgsysteem bij de buren heeft zijn limieten bereikt. Hoogste tijd om de gezondheid van de Belg te versterken. Gezondheidsfonds CM met 4,5 miljoen leden, nam het initiatief. 1 juni was het startsein.
Lees meer

"Denken over het zorgstelsel moet structureel veranderen"

“Nederland telt talloze instanties en toezichthouders die zich bezighouden met de zorg. Vanuit hun eigen belang en verantwoordelijkheid maken ze allemaal regels die artsen en verpleegkundigen dagelijks in de weg zitten. Zolang al deze clubs hun beleid niet fundamenteel herzien, zijn alle pogingen van de verzekeraars en het ministerie om regels te schrappen hooguit doekjes voor het bloeden.”
Lees meer

Steeds meer mensen zullen denken: "Dit gaat ergens over"

Zorgverzekeraar CZ experimenteert met Positieve Gezondheid, om te leren hoe dit concept vorm en inhoud kan krijgen in de praktijk. Waarom begin je daaraan als zorgverzekeraar? En wat levert dat op? Manager Regioregie Wiro Gruisen: ‘Belangrijkste drijfveer is om met elkaar anders te gaan denken over ziekte en gezondheid.’
Lees meer

Twee Limburgse huisartsen winnen compassieprijs

Huisartsen Jung en De Waart uit Afferden hebben de Compassieprijs 2017 gewonnen. Hylke de Waart en Hans Peter Jung besloten te gaan werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid. En zij merken dat ze daardoor weer plezier in hun werk krijgen… en daarbij indrukwekkende resultaten boeken. Wie het verhaal van huisarts Jung zelf wil horen, kan de volgende inspiratiesessie bijwonen. Foto via Mijntje Wismans.
Lees meer

Kindtool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd

Het zelftest-instrument is nu ook geschikt voor kinderen. Deze Kindtool Positieve Gezondheid is het resultaat van 118 interviews met kinderen en hun ouders. Behalve de lichamelijke gezondheid monitort de test ook het eigen welbevinden en de persoonlijke kijk op sociale participatie. Het zelf invullen van de test is erg geschikt als voorbereiding op een consult met een zorgverlener. Naast onderwerpen als eten, slapen en sporten komen ook onderwerpen aan bod als de leefomgeving, steun van anderen en toekomstperspectief.
Lees meer

Welke trend volgt onze gezondheid?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kwam onlangs met een Trendscenario. Daarin zijn voor allerlei aspecten van volksgezondheid en zorg projecties voor de toekomst gemaakt, tot 2040. In het Trendscenario wordt verondersteld dat de historische trends zich voortzetten zonder dat er nieuw of geïntensiveerd beleid wordt ingevoerd.
Lees meer

Alexis doet verslag van een inspirerende bijeenkomst.

Alexis de Roode hoorde het Machteld Huber samenvatten in De Roode Hoed te Amsterdam: “Positive Health draait om veerkracht”. Het werd een interessant verslag, gemaakt op 13 apr 2017. De foto is van Michiel Wijnberg.
Lees meer

De voortgangsrapportage is klaar

De voortgangsrapportage van Limburg Positief Gezond is zojuist voltooid. Het gaat om de periode april – augustus 2018. Doel van deze notitie is het informeren van alle belangstellenden over de manier waarop gemeenten, maatschappelijke organisaties, al dan niet ‘georganiseerde’ burgers en netwerken over de verschillende domeinen met Positieve Gezondheid in de praktijk aan de slag zijn in het eerste jaar van Limburg Positief Gezond. De notitie is als het ware een bloemlezing van activiteiten en ontwikkelingen die in Limburg plaatsvinden.
Lees meer

Aantal verwijzingen 25% gedaald


Een experiment in Afferden waarbij een huisarts per patiënt in plaats van per consult wordt vergoed, wordt waarschijnlijk uitgebreid. Door de nieuwe aanpak is het aantal doorverwijzingen bij de Afferdense huisarts met 25 procent gedaald. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat het project in Afferden komend jaar wordt uitgebreid in een aantal omliggende gemeenten. Dat is goed nieuws voor profesionals die met Positieve Gezondheid aan de slag willen, maar vooral voor hun patiënten.
Lees meer

Bijeenkomst Ambassadeurs op 4 juni

Onze ambassadeurs kwamen 4 juni weer bij elkaar in de Orangerie in Roermond. Deze regelmatige ontmoetingen zijn bedoeld om elkaar te inspireren met nieuwe inzichten. Deze keer stond een presentatie op het programma van de Stichting Mens achter de Patient. Het is altijd mogelijk om aan te sluiten bij de ambassadeurs. Je treft er andere professionals met een geengageerde houding ten opzichte van Positieve Gezondheid.
Lees meer

Groeiende groep ambassadeurs

We kijken terug op alweer twee mooie bijeenkomsten van de groeiende groep Ambassadeurs Positieve Gezondheid. Geweldig om mee te maken hoe actief iedereen is, en hoe men elkaar inspireert. Hier kun je zien wanneer de volgende bijeenkomst is gepland.
Lees meer
Deze pagina delen: