Het Team Limburg Positief Gezond

Het actiecentrum Limburg Positief Gezond is november 2016 gestart om de beweging Limburg Positief Gezond te versterken en de Ambities van de Sociale Agenda 2025 te ondersteunen. Het actiecentrum wil de Limburgers inspireren en faciliteren om zelf en met elkaar breder naar hun gezondheid te kijken en te herkennen hoe zij veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven en hierin eigen keuzes (leren) maken. Dat doen we op basis van de zes dimensies van Positieve Gezondheid.

 

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid biedt een kapstok

voor iedereen om vanuit zijn eigen expertise en eigenheid een bijdrage te leveren

aan de gezondheid van de Limburgers.

 

Vanuit het Actiecentrum Limburg Positief Gezond wordt de beweging versterkt, zodat organisaties, professionals en burgers in de provincie denken en werken vanuit Positieve Gezondheid en de daarbij horende zes dimensies. Het Actiecentrum faciliteert organisaties, instellingen, zorgverleners, gemeenten en (georganiseerde) burgers die vanuit de nieuwe definitie van Positieve Gezondheid (willen) werken. Dit doen ze door te inspireren, te verbinden, aan te jagen en te versnellen. Het gaat erom dat organisaties en (georganiseerde) burgers zelf aan de slag gaan en hierbij gebruik maken van ervaringen van anderen die al enthousiast bezig zijn. Het Actiecentrum organiseert hiertoe onder andere workshops lezingen en inspiratiebijeenkomsten rondom thema’s waar kennisdelen en elkaar ontmoeten centraal staan. Organisaties en (georganiseerde) burgers die aan de slag willen of meer informatie willen kunnen bij het Actiecentrum terecht en zij worden in contact gebracht met anderen die al op weg zijn. Op dit moment wordt gewerkt om een platform in te richten waar Limburgers die met het gedachtegoed Positieve Gezondheid bezig zijn elkaar digitaal ontmoeten en ervaringen delen. Op verzoek kan ondersteuning op maat worden geleverd. In het Actiecentrum participeren de volgende partners, Burgerkracht Limburg, GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool, Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+, Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei Blauwe Zorg, Heerlen Stand By, Provincie Limburg. Het Institute for Positive Health ondersteunt het Actiecentrum Limburg Positief Gezond om het concept Positieve Gezondheid te vertalen naar de provincie Limburg om de ambitie de eerste Positieve Gezonde Provincie te worden te realiseren.

Doe mee

De beweging Limburg Positief Gezond is een netwerkorganisatie en is altijd op zoek naar nieuwe partners die ook graag een steentje willen bijdragen om Limburg Positief Gezond te maken en het gedachtegoed van Positieve Gezondheid breed door de provincie te willen verspreiden. Organisaties die actief willen participeren in het actiecentrum Positieve Gezondheid kunnen zich aanmelden en de mogelijkheden verkennen voor deelname aan en partnerschap in het Actiecentrum Limburg Positief Gezond. Het gaat om het delen van ervaringen en ontwikkelen van expertise op het gebied van Positieve Gezondheid en de vertaling naar de praktijk van de eigen organisatie. Inspireren, aanjagen, verbinden en versnellen is de uitdaging die partners verbindt. Het actiecentrum is nog op zoek naar partners in de zorg (ouderen, thuiszorg thuis en daklozen, verstandelijk gehandicapten, jeugd, revalidatie zorg) ziekenhuizen, werk/inkomen, ondernemers, woningcoöperaties, kinderopvang, basisonderwijs middelbaar beroepsonderwijs kunst en cultuur en natuurorganisaties. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat: info@imburgpositiefgezond.nl

 

Ambassadeurs van Limburg Positief Gezond

Ambassadeurs

De beweging Limburg Positief Gezond kent vele ambassadeurs. Dit zijn enthousiaste professionals die het gedachtegoed graag in hun eigen omgeving en praktijk uitdragen. Zij ontmoeten elkaar regelmatig en delen met elkaar hun ervaringen en netwerk en hebben hierdoor een belangrijke rol in het ontwikkelen van een fijnmazig netwerk over de Provincie Limburg. De ambassadeurs worden ondersteund door het team van het Actiecentrum.

WIE IS WIE..?

Machteld Huber

 

Bert Hesdahl

 

Nicole Bosman

 

Mieke Reynen

 

Esther Stoffers

 

Vera Niessen

 

Esther Bloemen – van Gurp

 

Ronaldo Secchi