Privacybeleid | Gebruikersvoorwaarden

 

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die iPH verwerkt van haar bezoekers. Indien je een bezoek brengt aan onze website, tool of apps, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.
Het Privacybeleid bestaat uit de volgende artikelen:

Artikel 1. Verantwoordelijke.
Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt iPH, voor welk doel en gedurende welke periode.
Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.
Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.
Artikel 5. Wijziging van het Privacybeleid.
Artikel 6. Overgang van onderneming.

iPH adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

 

Artikel 1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Actiecentrum Limburg Positief Gezond
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
E-mail : info@limburgpositiefgezond.nl
Tel: 0031 6 11 14 18 93

 

Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt Limburg Positief Gezond, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens.

2.1.1. Soort gegevens In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voornaam en achternaam
 2. b) geslacht
 3. c) leeftijd
 4. d) postcodegetal
 5. e) gebruikersnaam (e-mailadres)
 6. f) versleutelde wachtwoord

2.1.2 Doel van de verwerking Limburg Positief Gezond verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Anoniem statistisch onderzoek. Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
 2. Inloggen via App Limburg Positief Gezond. Jouw gebruikersnaam wordt opgeslagen, het door jou gekozen wachtwoord om in te loggen wordt door ons versleuteld (gehashed), opgeslagen en samen worden deze als inloggegevens gebruikt voor het beveiligen van je account. Deze gegevens dien je bij het inloggen in te vullen.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.

Limburg Positief Gezond verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je gebruik en tot maximaal een jaar na afloop van je gebruik van het Limburg Positief Gezond platform.
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Limburg Positief Gezond de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Limburg Positief Gezond passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Limburg Positief Gezond gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Limburg Positief Gezond. Met de verwerkers heeft Limburg Positief Gezond een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

 

Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.

Via je eigen account kan je de persoonsgegevens die Limburg Positief Gezond verwerkt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen. Daarnaast kan je ook via een e-mail naar ons secretariaat bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Limburg Positief Gezond zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat Limburg Positief Gezond aan het verzoek heeft gegeven. Indien Limburg Positief Gezond je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. In aanvulling op voorgaande kan je via je eigen account ook zelf je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact met ons opnemen. Limburg Positief Gezond zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Limburg Positief Gezond je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Limburg Positief Gezond je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kun je contact opnemen op tel. +31 6 11 14 18 93. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan ons secretariaat.

 

Artikel 5. Wijziging Privacybeleid.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website aan je bekend gemaakt. Limburg Positief Gezond adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Utrecht, 15 mei 2018

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN MijnPositieveGezondheid Tool

 

Met behulp van de tool in de website van MijnPositieveGezondheid.nl kunt u een test doen. De test geeft een indicatie over hoe u vindt dat het met u gaat. De test gaat over de volgende zes onderwerpen:

 • Hoe het lichamelijk met u gaat
 • Hoe het mentaal met u gaat
 • Of u uw leven zinvol vindt
 • Of u een prettig leven heeft
 • Of u meedoet in de maatschappij
 • Hoe uw dagelijks leven eruitziet

Over ieder onderwerp krijgt u enkele vragen. Met uw antwoorden berekenen wij uw ‘gezondheidsoppervlak’. Wilt u proberen iets aan uw gezondheid te veranderen? Dan kunt u de uitkomst van uw test bespreken met bijvoorbeeld uw huisarts of met iemand anders die u vertrouwt (hulpverlener/mantelzorger). U kunt ook een van de apps gebruiken die wij u voorstellen als u klaar bent met de test. Let op! Dit is de eerste versie van de test. We gaan de test nog verder ontwikkelen en er komen dus steeds meer apps bij.

Disclaimer; iPH (Institute for Positive Health) heeft de test ontwikkeld samen met een groep experts en ervaren gebruikers. De test is geen ‘gevalideerd meetinstrument’. Dit betekent dat er nog verder wetenschappelijk onderzoek nodig is om de methode op juistheid te beoordelen.

Het copyright © is van iPH. U kunt uw informatie delen met hulpverleners en mantelzorgers door uw uitslag te printen/mailen etcetera.

Het gebruik van de tool, websites en apps is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

 

Artikel 1 – Begrippen.

Limburg Positief Gezond: Actiecentrum Limburg Positief Gezond, gevestigd en kantoorhoudend te Maastricht;

De tool, websites en apps: alle door Limburg Positief Gezond aangeboden instrumenten, zoals o.a. www.LimburgPositiefGezond.nlwww.mijnpositievegezondheid.nltest.mijnpositievegezondheid.nl.

Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de tool, websites en apps.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid.

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de tools, websites en apps. Het Privacybeleid van de tools, websites en apps maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2 Limburg Positief Gezond is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de meest actuele versie plaatsen op de tools, websites en apps.

 

Artikel 3 – Totstandkoming.

De overeenkomst tussen de Gebruiker en Limburg Positief Gezond komt tot stand op het moment dat de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, na de eerste keer inloggen in de omgeving van de websites, tools en apps, heeft aanvaard en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 4 – Gebruik van tool, websites en apps.

Voor het gebruik gelden de volgende voorwaarden:

 1. Gebruiker dient zich te gedragen als een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker;
 2. Gebruiker garandeert dat alle gegevens die voor het gebruikmaken van websites, tools en apps aan Limburg Positief Gezond worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn;
 3. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die een onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de websites, tools en apps.
 4. Gebruiker zal de functionaliteit van tools, websites en apps niet belemmeren en geen applicaties gebruiken die de tools, websites en apps monitoren en/of er delen van kopiëren;
 5. Gebruiker zal websites, tools en apps niet gebruiken voor het plaatsen van informatie met een onrechtmatig, inbreuk makend of strafbaar karakter of informatie die beledigend is.

 

Artikel 5 – Beëindiging en opschorting gebruik.

Limburg Positief Gezond is gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, websites, tools en apps (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan (tijdelijk) te beperken, te weigeren of op te schorten, in het bijzonder indien;

 1. Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder het bepaalde in artikel 4;
 2. Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens;
 3. Dit naar het oordeel van Limburg Positief Gezond noodzakelijk is in verband met door te voeren wijzigingen in de dienstverlening of voor onderhoud van de websites, tools en apps of de infrastructuur van Limburg Positief Gezond;
 4. Dit naar het oordeel van Limburg Positief Gezond noodzakelijk is voor het functioneren, de veiligheid of de integriteit van de infrastructuur van Limburg Positief Gezond;
 5. Dit naar het oordeel van Limburg Positief Gezond noodzakelijk is ter bescherming van de via de websites, tools en apps verwerkte (persoons)gegevens, de voorkoming van misbruik of andere schendingen van de privacy.

 

Artikel 6 – Privacy en informatiebeveiliging.

In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving ingaande 25 mei 2018 heeft Limburg Positief Gezond een nieuw privacybeleid document opgesteld.

 

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten.
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, het merkenrecht en het databankenrecht, met betrekking tot de websites, tools en apps en de door middel van de websites, tools en apps verwerkte gegevens berusten bij iPH, hieronder mede begrepen alle teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software en softwareapplicaties, audiovisueel materiaal en overige materialen die Limburg Positief Gezond in verband met de websites, tools en apps gebruikt. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen.
 2. Limburg Positief Gezond verleent Gebruiker voor de duur van het gebruik van de websites, tools en apps en onder de in de genoemde gebruiksvoorwaarden een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar, recht om gebruik te maken van de websites, tools en apps.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.
 1. Limburg Positief Gezond garandeert niet dat de websites, tools en apps ononderbroken zal werken, noch dat de websites, tools en apps vrij zal zijn van virussen, gebreken of andere onvolkomenheden.
 2. Limburg Positief Gezond is jegens Gebruiker niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de websites, tools en apps. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Limburg Positief Gezond.
 3. Gebruiker vrijwaart Limburg Positief Gezond voor aansprakelijkheid in verband met door de Gebruiker via de websites, tools en apps geplaatste onrechtmatige of strafbare informatie.

 

Artikel 9 – Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter.
 1. Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de websites, tools en apps is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Limburg Positief Gezond mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan via de website op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij het gebruik van de websites, tools en apps staken.
 3. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Limburg Positief Gezond aan het overblijvende gedeelte gebonden. Limburg Positief Gezond zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

Utrecht, 22-05-2018.